Bezpłatne warsztaty dla młodzieży (12-16 lat)

 

Miejsce warsztatów: Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

 

poniedziałek - czwartek, godz. 13:00-16:00

piątek, godz. 15:00-18:00

 

Finał dla rodziców i przyjaciół uczestników: piątek (01.02.19) godz. 18:00

 

Program warsztatów

Regulamin projektu Ferie z „Uśmiechem” 2019 – warsztaty charakteryzacji w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

 

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

Warsztaty charakteryzacji– nazwa warsztatów, które odbędą się w dniach 28.01-01.02.2019 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Pracownik – pracownika Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń Pracownika CIS „Przy Parku”.

 

II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy CIS.
2.
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS.
3. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się w siedzibie CIS.

4. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, wszystkie chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

5. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, którzy mają prawo zawiesić uczestnika zajęć

w przypadku naruszenia przez taką osobą regulaminu.
6.
Podczas warsztatów charakteryzacji każdy uczestnik ćwiczy robienie makijażu na samym sobie.

7. Prowadzący zapewnia wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. W przypadku uszkodzenia mienia przez uczestnika, rodzic/opiekun ponosi koszty materialne.

8. Program projektu Ferie z „Uśmiechem” – warsztaty charakteryzacji jest realizowany w CIS w okresie 28.01-01.02.19 w godzinach podanych na stronie ferie.cisprzyparku.pl.

 

III. WYPOSAŻENIE SALI, W KTÓREJ ORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, traci się możliwość korzystania z wyposażenia, pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach warsztatów zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupę i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Dom Kultury „Uśmiech” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w CIS w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Dane Uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” – CIS „Przy Parku” przetwarzane poprzez ich wykorzystywanie do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych znajdują się na stronie: http://dkusmiech.eu w zakładce ‘Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Kultury „Uśmiech”’.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

 

 

Dzień pierwszy - Fantastyka

Charakteryzacja na postaci fantastyczne (m.in. wiedźmy, syreny, szkielety)

 

Dzień drugi - Makijaż artystyczny

Zabawa brokatem i innymi środkami, makijaż dzienny i wieczorowy

 

Dzień trzeci - Robotyka i zbroje

Charakteryzacja na androidy i walkirie

 

Dzień czwarty - Rany i postarzanie

Charakteryzacja przy użyciu profesjonalnych produktów (wosk, lateks, colodion itp.)

 

Dzień piaty - Finał

Wybranie przez uczestnika warsztatów ulubionych tematów i zaprezentowanie w pokazie finałowym dla rodziców i opiekunów